Historie

V běhu života národů, měst i jednotlivců máme určité mezníky, u kterých se pozastavujeme, abychom se poohlédli zpět, abychom zavzpomínali, dobré věci užili, z chyb minulosti jsme se poučili pro současnou dobu i budoucnost…

K založení našeho dobrovolného sboru podle dochovaných dokladů došlo dne 25. června 1876. Prvním starostou byl pan Jan Bartoníček, ředitel bývalého cukrovaru v Přelouči. Navržené stanovy sboru byly vypracovány 15. 7. 1876 a předány obecnímu zastupitelstvu. Obecným zastupitelstvem však byly schváleny až 17. 3. 1877. O rok později byly s malými opravami schváleny 4. 7. 1878 C. K. místodržitelstvím v Praze. Činní členové sboru byli rozděleni do 3 skupin: lezci, bourači a čerpači vody. Byl zajištěn cvičitel sboru pan Josef Vetter z Kutné Hory. Městká rada svým nákladem postavila lezeckou kostru na zahradě domu č. p. 45. Zde byla umístěna i hrazda a bradla … První veřejné vystoupení se konalo dne 1. září 1878. Tohoto cvičení se zúčastnilo i 9 okolních sborů. U prvního zásahu byl náš sbor 28. září 1878 ve Valech. V roce 1879 přistoupil náš sbor k hasičské župě chrudimské. Vstup do této župy umožnil získávat cenné zkušenosti od starších a zkušenějších sborů. Od května 1880 bylo povinné cvičení každých 14 dnů. V případě, že se člen bez řádné omluvy 3x na cvičení nedostavil, byl ze sboru vyloučen. Vyloučení se považovalo za velkou pohanu.

V roce 1882 byla zakoupena od fi. „Smékal“ dvouproudová stříkačka tažená koňmi se 170 m hadic a 8 m savic, za cenu 1 050 Zlatých. V roce 1883 byl za 400 zlatých zakoupen vůz pro dopravu mužstva. Sbor byl činným členem spolku pro zřízení českého Národního divadla. Naši předkové se zúčastňovali významných kulturních i společenských akcí jak doma, tak i v zahraničí. V roce 1893 byl vydán součinnosti městské rady Hasící řád města. V červenci roku 1894 byla zakoupena za 67 zlatých a 50 krejcarů nová záchranná smykací plachta, která sloužila roku 1975. První hasičská zbrojnice stála v místě, kde je dnes dům pana Pavelky na Václavském náměstí. Dne 9. 8. 1896 byl ustávající župní sjezd Přeloučské župy. Sjezd se konal v Semíně. Do této ustavené župy byli zvoleni naši členové br. Bělka a Thb. Havránek. V přeloučské župě bylo 28 sborů se 712 činnými členy. Nová župa se přihlásila za člena Ústřední hasičské jednoty Království českého pod č. 84.

Svolávání členů k požárům bylo prováděno 2. trubači. Byly potíže se zajišťováním koňských potahů k hasícím vozům. Problém byl vyřešen dohodou s velitelem přeloučských dragounů, kteří dali k dispozici pár koní s kočím. Vojáci pomáhali i při pumpování u ruční stříkačky. V roce 1906 vyslal sbor delegaci na slovanský sjezd v Krakově.

V roce 1921 byla založena pohřební pokladna sboru. Dne 17. června 1924 dochází ke koupi nové automobilové stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za cenu 128 960,- Kčs. Zároveň byla zajišťována koupě 15 m výsuvného dvoukolového žebříku za cenu 8 000,-Kčs. Oba tyto nové prostředky byly přestaveny dne 28. října 1924 na náměstí. V roce 1927 je založena a br. R. Svobodou řízena samaritánská služba sboru. Začínají přípravy na stavbu Hasičského domu. Akci nepřálo městské zastupitelstvo. Situace se vyhrotila tak, že málem došlo k zániku sboru. Proto byla svolána veřejná schůze na které byli občané města seznámeni se situací. Po této akci se zavázali majetní občané města, že sbor ročně podpoří částkou 7 500,-Kčs na umoření dluhů a úroků. Náš Hasičský dům byl slavnostně otevřen a dán do užívání dne 13. srpna 1933. Náklady na stavbu činily 201 181,50 Kčs. V roce 1935 bylo započato se stavbou podzemní nádrže v Jarošově ulici. V roce 1936 byly instalovány v bytech činných členů poplachové zvonky a bylo zrušeno svolávání trubači. Přišla okupace, byl zakoupen dvoukolový agregát DS 16. Sbor měl rozkaz poskytovat pomoc s 12 členy do vzdálenosti 300 km. Největší pomoc byla poskytnuta Fantovým závodům – nynější PARAMO Pardubice. Za dobu jednoho roku měl sbor 73 výjezdů. Ve válce byli v Terezínské pevnosti uvězněni bří. Horák a Macháček Antonín. Oba útrapy koncentračního tábora přežili. V květnu 1945 nastupují naši členové se zbraní v ruce na obranu Občanské záložny, kde byl sklad zdravotnického materiálu. Naši bratři samaritáni poskytovali pomoc všem, kdo ji potřeboval.

Dne 18. listopadu 1945 byl sboru předán MNV dopravní vůz MERCEDES s dalším dvoukolovým agregátem DS 16. V červnu 1947 navštívili členové sboru se zástupci našeho Národního výboru obec Bělá na Hlučínsku. Byla to obec, která po přechodu fronty byla velmi zničená ze 65 domů zůstalo 16 nepoškozených. Náš sbor daroval této zníčené obci ruční dvouproudovou stříkačku a 10 dílu hadic. Byla navázaná dlouhodobá přátelství. V červnu 1950 byl v Přelouči krajský hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo 2 594 krojovaných hasičů, 140 hasičských vozidel a 80 motocyklů. Život sboru běžel dál – byla vybudována podzemní požární nádrž na náměstí Svobody – členové odpracovali 2 564 hod. Hodnota díla byla 225 000 Kčs. V roce 1953 dostal sbor automobilovou stříkačku na podvozku PRAGA RN (DVS 8) a za cisternu zn. KLEKNER, která byla vyřazena přichází starší automobilová cisterna CAS 16 na podvozku Š 706. Zároveň byl předán 12-ti metrový dvoukolový žebřík – zanedlouho byl vyměněn za 18-ti metrový. Přibyla motorová stříkačka PPS 12 a nafukovací člun pro práci na vodě. Zvonkové svolávací zařízení bylo nahrazeno telefony v bytech členů jednotky. Na Masarykově náměstí je vybudována již třetí podzemní nádrž. Jsou prováděny stavební úpravy Hasičského domu, podlahy v garážích, ústředního topení, přestavba malé garáže, sklad paliva, připojení domu na městský vodovod a kanalizaci. Provedli jsme opravu automobilové cisterny na podvozku PRAGA RN. Byly instalovány radiostanice VKP 050. Pomáhali jsme na stavbě koupaliště, naši členové si zvyšovali odborné znalosti v různých kurzech a školeních. Naši radisté zajišťovali radiový provoz Národního kola celostátní soutěže požárních družstev v Pardubicích v roce 1972. Náš sbor se podílel na propagaci námětového cvičení.

V roce 1976 bylo z rozhodnutí ONV Pardubice zřízeno detašované pracoviště Okresního veřejného požárního útvaru Pardubice. Se započetím této organizace v Přelouči vyvstaly problémy, které byly řešeny až na ústředních orgánech dobrovolných i profesionálních hasičů … . Na počátku 80. let si profesionální hasiči bezplatně přebírají (převodem kmenového jmění) veškerou mobilní techniku (auta, stříkačky, hadice, izolační a oživovací přístroje). Ve skutečnosti našemu sboru nezbylo nic. Pokud jsme chtěli cvičit nebo jet na jinou hasičskou akci, museli jsme žádat o zapůjčení. Příslušníkům našeho hasičského sboru nebyly v té době přidělovány ani letní stejnokroje. Když jsme v roce 1986 vzpomínali 110. výročí založení sboru byli jsme na tom tak, že jsme měli vyjednáno půjčení pracovních stejnokrojů na ukázkové námětové cvičení u bývalé Tesly Přelouč… Na poslední chvílí však stejnokroje pro dvě družstva přišly. Za těchto podmínek se snižuje aktivita sboru, většina starších členů končí práci v zásahové jednotce. Ruší se telefonní stanice činným členům, zavádí svolávání městským rozhlasem v denní době. V nočních hodinách se obvolávají členové vlastními telefony. V té době městský národní výbor platit těmto členům 20 telefonních impulsů měsíčně.

V roce 1990 si chtělo okresní vedení hasičů bezplatně převést do svého vlastnictví i náš Hasičský dům. Tento záměr byl po zásahu MěÚ a po dohodě s námi odmítnut. Koncem roku 1991 nám tehdejší velitel okresního požárního útvaru Pardubice oznámil, že se v Přelouči od 1. 1. 1992 ruší pobočka hasičského útvaru. V Přelouči zůstává pouze řidič a spojařka, technika TATRA 815. Zodpovědnost za zajištění požární ochrany přechází v plném rozsahu na dobrovolný sbor. Tento úkol jsme bez potíží plnili až do zásahu ing. Opletala z Pardubic. V tomto období nebylo daleko od zániku sboru. Teprve po osobním jednání starosty města p. Dušana Kulky se začaly problémy řešit ( dostali jsme vlastní IČO jednotky, MěÚ převzal pro nás do pronájmu CAS 25 RTHP, byla předána PPS 8 bez vybavení, město nám zajistilo 6 ks občanských radiostanic OR 24). Začaly přípravy na přestavbu Hasičského domu 10. března 1994 nám MěÚ zakoupil a předal další vůz CAS 25 s kompletním vybavením, hadicový přívěz s kompletní výbavou (32 dílů B hadic), přívěsnou elektrocentrálu 3 KW s kompletním vybavením, 10 ks izolačních přístrojů SATURN S7, savice, nabíječku akumulátoru, nepromokavé pláště a jiný materiál z bývalé Tesly Přelouč.

V roce 1994 od května do září byla dokončena přístavba za 1 050 hod. naší práce. V roce 1995 nám jsou zapůjčeny 4 ks radiostanic PR 35, máme mobilní radiostanice v CAS 25. MěÚ jsme požádali o zakoupení bezdrátového svolávacího zařízení, město objednalo 20 ks těchto svolávačů. V této době je také do vlastnictví města převedena doposud zapůjčena CAS 25 RTHP a PPS 12. Za této atmosféry jsme připravovali oslavy 120. výročí založení sboru. S tímto úkolem jsme se se ctí vypořádali. Byl vydán almanach o 120-ti letém trvání sboru. Naším přáním bylo, aby tato oslava dala podnět k ještě větší aktivitě všem členům sboru. Bohužel se tak nestalo.

Přelomovým rokem pro organizaci byl rok 1997. V průběhu celého roku docházelo ve značné míře k vyměňování názorů na řízení a zajišťování úkolu ve sboru. Do popředí vystupovali jedinci, kteří své zviditelnění a lidé, kteří chtěli předvádět vlastní práci před prací kolektivní. Koncem roku rozvířila již tak neklidnou hladinu ve sboru zpráva o zvýšení členských příspěvků, spolu s rozhodnutím placení za návrhy a odměny členů. Nesouhlas s tímto rozhodnutím byl přednesen na shromáždění starostů okresu. bylo rozhodnuto, že naše stanovisko vysvětlíme i na okrskové schůzi, kam byli zvoleni naši delegáti. Na tuto schůzi však naši zvolení delegáti nebyli pozváni a sbor zastupoval pouze jeden funkcionář, který s rozhodnutím valné hromady nesouhlasil. Na výroční valné hromadě v prosinci 1997 usnesení uložilo starostovi, aby splnil požadavek na příští valné hromadě informoval o podmínkách a možnosti přestupu sboru do jiné hasičské organizace. Na valné hromadě 5. 1. 1998 měl starosta podat zprávu. Zvolený starosta se na tuto schůzi nedostavil. Přítomní vyslovili požadavek, aby starosta p. Boureanu odstoupil, protože neplní usnesení valné hromady. Starosta sboru p. Boureanu prohlásil, že nic zajišťovat nebude, protože on ze SHČMS nechce odejít. Bez souhlasu výboru zmíněný starosta rozeslal všem členům organizace dopis o povinnosti zaplatit zvýšené členské příspěvky do 20. 1. 1998. V případě, že to nebude splněno, bude přikročeno k vylučování členů pro neplnění povinností.

Na základě tohoto prohlášení odjeli bři. Pavlík a Heřmánek dne 13. 1. 1998 do Prahy na ČHJ, kde jednali s ing. Pekárem o možnosti a podmínkách členství v tomto spolku. Výsledek jednání byl sdělen na valní hromadě 19. 1. 1998. Bylo přítomno 29 členů sboru. Po rušné diskuzi se hlasovalo o návrhu přejít do ČHJ. 15 přítomných bylo pro přestup do ČHJ, 11 členů proti přestupu a 3 členové se hlasování zdrželi. Z funkce starosty a místo starosty sboru zvolení členové odstoupili. Valná hromada však uložilo stávajícímu výboru, aby celou věc znovu posoudil a učinil závěry. Výbor vypracoval dopis členům sboru se žádostí, aby se písemně vyjádřili k nastalé situaci. Byly navrženy tři možnosti:

  • zůstat v SHČMS
  • přestup do ČHJ
  • vytvoření nové společenské organizace

9. 3. 1998 má být situace vyřešena. K tomu však nedošlo, odpovědi na dopis nepřišly. Po ostré výměně názorů a odchodu některých členů nebyla schůze usnášení schopná. Členové, kterým nebyl lhostejný osud dobrovolného sboru navštívili členy, kteří se nevyjádřili o svém členství. Toto bylo ukončeno s výsledkem 22 členů pro přestup do ČHJ, 13 členů pro setrvání ve SHČMS, 1 člen pro samostatný občanský spolek a 6 členů se nevyjádřilo. Těm, kteří se vyjádřili pro přestup do ČHJ byl 13. 3. 1998 doručen dopis p. Boureana, že jim bylo ukončeno členství ve sboru. Z původního výboru (13-ti členů) přešlo do ČHJ 8 členů. Na základě těchto skutečností byl ustaven přípravný výbor pro přechod do ČHJ. Byla odeslána hromadná přihláška 22. členů do ČHJ. Dne 2. 4. 1998 byla ustavující valná hromada HS ČHJ Přelouč. Byli jsme zaregistrováni v ČHJ pod číslem 029 – 98.

Po ustavení naší organizace jsme chtěli poctivě rozdělit majetek, bohužel na jednání buď nikdo ze strany SHČMS nepřišel a nebo byli naprosto nepřipraveni zástupci. Pokud k dílčím dohodám došlo, tyto nebyly ze SHČMS strany splněny. Začala naše jednání s p. Komínkem a JUDr. Kyzrem (právníkem ČHJ). K dalším jednáním jsme přistupovali dle jeho pokynů. Začali docházet ultimativní požadavky na předání financí a kroniky.

Při dopravní nehodě, kterou zavinili členové SHČMS byla způsobena škoda na obou cisternách za cca 72 000,-Kč. Dvěma našim členům byly přiděleny 2 operátoři z celkových 10-ti ks. Svolávání bude prováděno z Hasičského útvaru Pardubice. Zásahová jednotka dostala 1 ks radiostanice MAXON. V této době dochází k problémům v zásahové jednotce. V průběhu roku je přidělen gumový člun, do užívání je převedena i hasičská zbrojnice ve Lhotě pod Přeloučí. Svolávání ZS jednotky je převedeno na městskou policií.

Přestupem do ČHJ jsme zařazeni do I. Východočeské župy se sídlem v Hlinsku. S potěšením jsme přijali pozvání a zúčastnili jsme se se dvěma našimi zástupci výroční valné hromady v Hlinsku 28. 11. 1998, kde jsme byli přátelsky přijati. V těchto neklidných poměrech jsme vykročili do roku 1999. Byli jsme přesvědčeni, že to bude rok, kdy bude celá záležitost s rozdělením organizace dokončena. 16. 7. 1999 obdržel náš pokladník br. Kolman vyzvání k soudnímu jednání, které proběhne 1. 9. 1999. Stání proběhlo za přítomnosti našeho právníka se závěrem, že do 30. 9. 1999 se máme za přítomnosti obou právníků dohodnout o rozdělení majetku. Toto jednání proběhlo 8. 10. 1999 se závěrem, že přistupujeme na dělení 50%. Zástupce žalující strany se k tomuto návrhu nevyjádřil a jeho výbor rozhodl, že v soudním jednání se bude pokračovat.

Soudní jednání pak pokračovalo 7. 2., 1. 3., 6. 6. a 13. 6. 2000 byl vynesen rozsudek. Spor jsme prohráli, veškerý majetek patří menšině ze SHČMS Přelouč.

Po poradě s prezidentem ČHJ ing. Pekárem, který slíbil finanční pomoc při eventuální negativní jednání u Krajského soudu v Hradci Králové jsme se odvolali proti rozsudku Okresního soudu. Toto bylo provedeno dne 21. 8. 2000. V práci nepřestáváme, děláme jen to, na co nám stačí síly. Odoláváme urážkám z druhé strany, nezájmu o naší práci i ze strany MěÚ Přelouč. Jsou i radostné okamžiky. Do sboru se hlásí mladí lidé. Tato skutečnost je naší největší vzpruhou do další práce. Kolektiv se stmeluje. Zajišťujeme finanční prostředky v rámci sponzorství. Připravili jsme oslavy 125. výročí založení sboru. Ve spolupráci s domem Dětí a Mládeže v Přelouči v sobotu 26. 5. 2001, jsme pro děti připravili ukázky činnosti hasících přístrojů, automatického hasícího sytému FIRESTOP. Děti samy obsluhovaly hasící přístroje a soutěžily v různých disciplínách. Na programu bylo také vystoupení dětských hasičských družstev z Hlinska, která předváděla požární útoky. Poznali jsme, že hasičská solidarita a spolupráce existuje. Celé akce se podle našich odhadů zúčastnilo přibližně 350 dětí. Těm jsme předali vše, co jsme získali od našich sponzorů. Od začátku roku 2001 jsme se připravovali na oslavu 125. výročí založení sboru. Do této práce se zapojili i starší členové sboru. V této práci nám pomohla I. Východočeská župa ČHJ. Financování akce bylo zajišťováno oslovením sponzorů ve městě i v okolí.

Začátkem roku 2001 proběhla výroční valná hromada sboru. Kromě zpráv o činnosti a hospodaření byla radostná tím, že jsme na ní přijali za členy 4 mladé členy.

Po silných deštích v červnu jsme čerpali vodu ze zatopených sklepů rodinných domů ve Valech. Tehdy napršelo 50 l/m2 vody. V srpnu se naše dorostenecké družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v Jankovicích. Naši hoši se umístili na 3. místě, protože kolísal výkon motoru naší PS 12.

125. výročí založení sboru proběhlo v sále našeho hasičského domu. Na této schůzi byly předány medaile ČHJ „Za zásluhy” br. Adamíkovi, Kolmanovi a Pavlíkovi.

Na podzim tohoto roku přislíbil prezident ČHJ, že přijede se starostou SHČMS p. Richtrem řešit nastalou situaci s cílem, aby se předešlo soudnímu jednání u Krajského soudu v Hradci Králové. Bohužel zůstal jenom u slibu a návštěva se neuskutečnila.

Práce s mládeží se ujali manželé Macháčkovi, kteří se starali o 18 dětí v kroužku mladých hasičů. 20. ledna 2002 byl doručen našemu právníkovy JUDr. Kýzrovi rozsudek Krajského soudu č. j. 24 Co 419/2000 – 68 ze dne 28. 11. 2001. V plném rozsahu byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Pardubicích. Sbor musel zaplatit SHČMS Přelouč částku 33 297,10 Kč, za soudní výlohy odvolávajícího řízení 3 726,-Kč a za náklady Okresního soudu 7 669,-Kč, advokátovi žalobce jsme museli uhradit 3 826 Kč.Veškeré pohledávky byly uhrazeny u JUDr. Mejdra dne 24. 1 . 2002. SHČMS Přelouč musel uhradit náklady našemu br. Kolmanovi na řízení ve výši 2 296, 90 Kč. Tyto peníze předal br. Kolman do pokladny našeho sboru.

V této těžké chvíli pro náš sbor jsme v rámci výcviku s motorovou pilou provedli na žádost ředitele TEPOSTOPu kácení stromů u provozovny této firmy v Přelouč. Při této práci byl přítomen i Ing. Paroubek, který byl informován starostou sboru o prohraném soudním sporu s SHČMS. Byla vyjádřena obava z toho, že asi nebudeme schopni zajišťovat práci s dětmi, protože nebudeme mít finanční prostředky na tuto činnost. Po této rozmluvě nám Ing. Paroubek přislíbil finanční podporu a navrhl uzavřít sponzorskou smlouvu mezi TEPOSTOP s. r. o. Přelouč a naším sborem. Tento slib byl dodržen a otevřel nám dveře k naší další činnosti.

Dne 21. 6. 2002 se k večeru strhla silná bouře a přívalový déšť se silným větrem . Během 20 minut napršelo 30 l/m2. Byly polámány stromy v ulicích města, poničen park, padlo mnoho stromů na hřbitově a Slavíkových ostrovech. Byla zastavena i železniční doprava mezi Přeloučí a Pardubicemi. Naši členové pomáhali odstraňovat tyto padlé stromy ve městě, v noci se uvolňovala silnice v okolí Přelouče – Selmic, Kladrub, Přelovic. Tyto práce trvaly až do poledne příštího dne. Škody po této přírodní katastrofě na majetku města dosáhly téměř 200 000,-Kč. Mnohonásobně vyšší škody byly způsobeny na majetku soukromých osob.

Řádění tohoto živlu však bylo předzvěstí událostí v srpnu. Od 9. srpna začínají po dlouhotrvajících deštích stoupat hladiny vodních toků. V celé republice bylo zatopeno okolo 40% území.

V tomto období nabídl náš sbor pomoc na odstraňování škod, které napáchala voda – 18. srpna odjíždějí dobrovolníci br. Heřmánek st. a ml., Živný st., Macháček, Nebřenský a Diviš s kolonou hasičských vozidel do Ústí nad Labem, s CAS 25/RTHP a plovoucím čerpadlem. Byla zapůjčena dodávka FORD TRANSIT. Působištěm našich hochů byla obec Velké Žernoseky okr. Litoměřice. Zde byl odveden velký kus práce při očistě komunikací, domů, při odstraňování padlých stromů a provedení chemické očisty obce. Kde bylo navázáno upřímné přátelství s obyvateli obce a zástupci místního SDH. Příkladná byla péče starostky obce Velké Žernoseky pí. L. Pafelové. Ještě jednou vřelé díky všem ve Velkých Žernosekách !

Všichni členové, kteří se zúčastnili těchto záchranných prací obdrželi na návrh sboru od sboru Prezídia ČHJ čestný odznak „Za příkladnou práci“. Rovnéž bylo předáno „Poděkování MV ČR a ředitelem HZS ČR“ za naši pomoc. Koncem roku se 2 naši delegáti zúčastnili 3. Řádného sjezdu ČHJ v Přibyslavi. Začala spolupráce s dobrovolnými hasiči v Lázních Bohdaneč, kde jsme na vyzvání zodpovídali dotazy k přestupu do ČHJ.

Na konci roku bylo započato s přípravou galerie v sále hasičského domu o minulosti a současném stavu výroby hasičských přístrojů a automatického hasícího systému našeho hlavního sponzora TEPOSTOP Přelouč.

Rok 2003 jsme začali 126. výročí valnou hromadou, kde byli přijati 2 mladí členové sboru Hablštát Jakub a Voříšek Lukáš. Valnou hromadu přišly pozdravit i nové hasičské děti – nezapomněli jsme na ně s drobnými dárky za celoroční práci. Byl vypracován návrh a zajištěna výroba rukávového odznaku. Na výroční valné hromadě župy byl zvolen jejím místostarostou br. Heřmánek Jiří st. z našeho sboru.

Máme radost z toho, že hasiči z Lázní Bohdaneč přestupují do ČHJ. Doufáme, že se najde ještě 3. sbor, aby mohla být vytvořena samostatná župa na Pardubicku.

V první polovině roku vyrábíme nástřikové terče na soutěže. Opět zde pomáhá TEPOSTOP Přelouč a p. ČERMÁK ze Lhoty pod Přeloučí. Opravujeme přívěs na PS 12, je zajištěno kompletní oblečení pro dětská družstva. Zúčastňujeme se soutěže v Řečanech n/L S 1. družstvem mužů – obsadili 1. místo, svou premiéru zde měla 2 družstva dětí. Nově děti vystupovaly i při oslavě MDŽ v Přelouči. Za pomoci sponzorů odjíždějí naše děti na celostátní setkání dětí z Čech a Moravy do Hlinska. Celkem zde bylo 43 dětských kolektivů. Umístění našich dětí bylo ve druhé polovině soutěžících, inu každý začátek je těžký.

Začátkem května odjíždíme na oslavu 115. výročí založení hasičského sboru ve Velkých Žernosekách. Zde jsme byli velice srdečně přijati a po celý den bylo o nás vzorně postaráno. Po slavnostní schůzi, na které přednesl náš pozdrav starosta sboru a předal drobné dárky, bylo provedeno vysvěcení jejich nového hasičského praporu. Následoval průvod obcí. Po něm jsme předvedli ukázky hašení pěnovými hasícími přístroji a činnost automatického hasícího systému FIRESTOP. Děti si vyzkoušely hašení vodními hasícími přístroji. Účinek hašení byl poznamenán nejen na dětech, ale i na jejich rodičích a kamarádech. Toto setkání prohloubilo naše přátelství, které trvá dodnes.

Probíhala námětová cvičení, likvidovali jsme velký požár lesa v Jankovicích, ve Svojšicích a požár rákosí v Dolanech. Zúčastnili jsme se oslav 50. výročí založení hasičského sboru v Jankovicích. Při této příležitosti byla i soutěž, na které vystupovala i naše 2 dětská družstva a muži „Staří a mladí páni“. Byli jsme účastníky ukázky dálkové dopravy vody, která byla provedena v Seníku při oslavě 50. výročí založení sboru. Ve Valech jsme se zúčastnili námětového cvičení na mateřskou školku.

V samotném závěru roku bylo přistoupeno k přestavbě a přístavbě hasičského domu. Byly upravovány prostory pro profesionální hasiče. Stavební úpravy se dotkly i činnosti sboru, protože sál sloužil za ubytovací místnosti kancelář. Tento stav trval až do poloviny března, kdy byl sál uvolněn pro naši činnost. Celkové náklady na přestavbu byly 1 200 000,-Kč. V únoru jsme byli na výroční valné hromadě I. Východočeské župy ČHJ v Prachovicích. Zde jsme podali zprávu o činnosti za uplynulý rok.

V březnu se členové JSDH MěÚ zúčastnili likvidace ropné havárie na Labi v Přelouči.

Pomáhali jsme při odstraňování závady v TEPOSTOPu, likvidovali jsme požár v Poběžovicích.

V jarních období začínají přípravy na společný letní tábor dětí se skauty 54. organizace Praha. Tábor byl v krásném prostředí lesů u Starého Hraběcí ve Šluknovském výběžku. 3- týdenní tábor vedli naše děti manželé Lenka a Jiří Heřmánkovi a 1. týden s nimi i pí. Veselá. Velké dík za tuto práci všem ! Dětem byl zpestřen pobyt ukázkami hašení z přenosných hasících přístrojů a systému FIRESTOP. Děti z Prahy i Přelouče si dobře rozuměly. Jejich přátelství trvá dodnes.

Konec listopadu byl pro nás radostný, protože MěÚ zajistil novou CAS 25. Na vozidle byly provedeny úpravy, aby vyhovovala našim potřebám ještě před provedením nového vnějšího laku.

Naše stará CAS 25 (z bývalé Tesly Přelouč) byla prodána do Býště.

Koncem roku jsme byli seznámeni s rozhodnutím prezidia ČHJ, že příští rok budeme pověřeni uspořádáním Prezidentského kola soutěže mladých hasičů v Přelouči .

Tento požadavek prezidia ČHJ byl hlavním úkolem 1. pololetí roku 2005. Ihned po výroční valné hromadě byla činnost celého sboru směřována na přípravu závodů. Proběhla jednání s I. Východočeskou župou, prezidentem ČHJ, MěÚ Přelouč a našimi dlouholetými sponzory. S plným pochopením jsme uspěli u MěÚ. Kromě finanční pomoci věnovala starostka města pí. Burešová Irena pohár absolutnímu vítězi soutěže. Díky sponzorům ( bylo jich 19) se podařilo získat nejen finanční pomoci, ale mnoho dárků pro soutěžící děti. Museli jsme provést úpravu dráhy pro štafetu 4 x 60 m, která byla poníčena po Autorevue. Soutěže se zúčastnilo 139 dětí, 31 vedoucích dětí, 25 pořadatelů a 30 rozhodčích. Při zajišťování tohoto úkolu nám pomohli nečlenové našeho sboru, členové HS ČHJ Lázně Bohdaneč a naši přátelé – skauti z Prahy. Celá soutěž je zaznamenána na VHS. Vítězové obdrželi poháry a medaile. Každé družstvo získalo zásluhou ředitele TEPOSTOPu Přelouč – 1 kg práškový hasící přístroj, 1 ks suvenýru, od MěÚ cestovní šachy a drobné upomínkové předměty. Přestože jsme do zajišťování soutěže dětí vynaložili mnoho práce a úsilí vyskytly se kromě kladů i nedostatky. Je škoda, že prezidium ČHJ nezhodnotilo naši snahu, a my jsme tak nemohli na tyto problémy upozornit.

Našich 6 členů bylo na školení rozhodčích.

I v tomto roce byly naše děti na letním společném táboře s pražskými skauty ve Starém Hraběcí u Šluknova. Počasí, ale dětem nepřálo – skoro celý čas pršelo a byla zima.

V září jsme byli na oslavě výročí založení HS ČHJ v Hlinsku. V tomto měsíci jsme byli i na soutěži ve Valech, kde naši muži získali 1. místo.

Při jízdě k požáru do Turkovic došlo k poškození CAS 25 po utržení krajnice. Auto bylo slabě poškozeno, zraněn nebyl nikdo.

Letošní rok byl odstartován výroční valnou hromadou. Zde bylo přijato za členy sboru 12 mladých členů. Jsou to naši dorostenci, kteří věkově nemohou působit v dětských družstvech. Přijetím tohoto mládí došlo ke snížení věkového průměru sboru o 14 let. Nastupují lidé, kteří budou pokračovateli v práci našeho sboru. Ihned po této schůzi je práce sbor zaměřena na péči o nové mladší děti a na přípravu oslav 130. Výročí založení našeho sboru.

Hasičským sborem ze Sezemic jsme byli požádáni o spolupráci při dálkové dopravě vody na Kunětickou horu, dne 25. července 2006. Pozváni jsme rádi přijali.

Koncem března začíná prudké tání sněhu. Zvyšuje se hladina vody v Labi. Voda se vylila v Mělicích, Lohenicích, jsou zatopena pole mezi Přeloučí a Břehami. Stoupá hladina v rybníčku a začínají potíže pod parkem. 1. 4. 2006 musí být provedena evakuace cirkusu, začíná pytlování písku a stavění protipovodňových hrází v Mělicích, aby nebyly ohroženy rodinné domy „Na dole“ bylo přikročeno k přečerpávání vody ze Švarcavy do Labe. Tyto záchranné práce trvaly až do 3. 4. 2006. Při oslavě MDD naši mladí předvedli ukázky požárního útoku na hřišti pod parkem. Stejnou činnost potom ukázali v Základní škole v Kladenské ulici. Byli jsme zapojeni do dálkové dopravy vody na Kunětickou horu. Délka vedení 2,5 km, celkové převýšení od Labe na hradby hradu 85 m. My jsme dodávali vodu PS 12 do vzdálenosti 440 m. bylo to náročné a namáhavé ukázkové cvičení. Jsme rádi, že jsme byli účastníky této akce.

9. července naše děti odjely se svými vedoucími na svůj letní tábor do Vítkovic v Krkonoších. Dalších činností, kterých se sbor zúčastňoval byly záchranné práce při požárech v Sopřeči, Cholticích, ve Starých Čivicích, Štěpánově, Přelouči, Dolanech, Semíně, ve Lhotě pod Přeloučí a Selmicích. Byli jsme také účastníky námětových cvičení v Lipolticích, Břehách, Přelouči, ve Valech a Zdechovicích. Čerpali jsme vodu ze zatopených prostor v Přelouči a Chrtníkách. Každý rok pořádáme pro naše hasičské děti Mikulášské besídky, zimní plavání v bazénu, každý lichý týden i posilovací cvičení v tělocvičně.

(autor článku p. Pavlík)